כתובת החברה: החלוץ 118 באר שבע (העיר העתיקה)

טלפון0505415222

ברוכות הבאות לאתר האינטרנט של חברת אופנת זבנג בע”מ, ח.פ. 026481945 (להלן: “החברה”), המשמש כאתר סחר אלקטרוני של מגוון מוצרי החברה המוצגים בו ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון (להלן: “האתר“).

כמפעילה ובעלת הזכויות באתר, החברה מאפשרת ללקוחותיה ומשתמשות האתר לעשות שימוש נאות באתר זה ולבצע רכישות דרך האתר, הכל בכפוף לאמור ולתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: “התקנון”).

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו ע”י הרוכש/ת (להלן: “הנרשם/ת”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת “זבנג” (להלן: “החברה”)

החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן

אם תידרש לעשות כן ע”פ צו שיפוטי או לפי דין

אם תקבל התראה לנקיטת תהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע”י הנרשם/ת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בין הנרשם/ת לבין החברה

אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם/ת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה

אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה

לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור

מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות

למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם/ת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר)

לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא השיווקי

לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורת

וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות קבצי “עוגיות” (COOKIES)

שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה ע”פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו ע”י אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט

הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונות החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהוא

נרשמים אשר: * מתנגדים לשימוש בפרטיהם או * המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה או * המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך  באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה

שמירה על סודיות

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת יעד שריג, חברה לסליקת כרטיסי אשראי ואבטחה, לצורך בדיקת ואבטחת המידע. איי קרדיט עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר, כל התקשורת שבין הדפדפן אצל הנרשם/ת לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה”אבטחה” המובטחת הינה הצפנה של המידע

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לנרשם/ת או למי מטעמה, אם מידע ייאבד או יגיע לגורם עין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לאתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה לנרשם/ת

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק לנרשם/ת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש/ת וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש/ת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

מדינות ביטול עסקה והחזרות

כל לקוחה רשאית לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981 והתקנות מכוחו (להלן: “החוק”).

במידה והלקוחה מעוניינת בביטול עסקה עליה ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו תוך שעה מרגע סיום ההזמנה ובשעות הפעילות. החזרה של דגם תבוצע בעלות של 50₪ שליח שיגיע לאסוף את הדגמים, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לגבי החזרות בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 0505415222

לקוחה רשאית לבטל עסקה תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם. הלקוחה תהיה רשאית להחזיר את המוצרים באמצעות איסוף המוצר ממען הלקוחה בתיאום מראש על ידי חברת שילוח חיצונית מטעם החברה, ובמקרה זה הלקוחה תישא בעלות דמי המשלוח.

לא יינתן החזר כספי בסניף החברה בגין פריטים שנרכשו באתר. ניתן לקבל זיכוי בגין פריטים שנרכשו באתר  דרך שירות הלקוחות באמצעות שליח  במידה והלקוחה מעוניינת בהחזרת פריט שנרכש באתר ובקבלת זיכוי כספי בגינו יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון 0505415222.

על אף האמור לעיל ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.

במקרה של ביטול  עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 7% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי דמי משלוח בגין החזרת המוצר (ובלבד שהמוצר שהוחזר נמצא תקין וללא כל פגם).

אין בזכותה של הלקוחה לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוחה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש וכשהוא ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, עם התווית ובאריזתו המקורית

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים/התשלומים של חברת האשראי. ככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

ביטול ההזמנה לפני אריזת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה.

ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו על מוצרים שהוחזרו באריזתם המקורית, לא נפגמו (המוצר ו/או האריזה) ושלא נעשה בהם כל שימוש.

הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים – ניתנים להחזרה/החלפה רק בהתאם להוראות הדין.

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למזמינה בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”) תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהמזמינה. הלקוחה תודיע על כך לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.

החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמשת לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמשת במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמשת אשר ביצעה עסקה לרכישת מוצר באתר ושילמה באמצעות כרטיס “דיירקט”, אשר ביקשה לבטל את העסקה והיא זכאית לכך בהתאם לתקנון זה, תזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר תמסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשל, ביט), יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.

ביטול עסקה ע”י החברה

החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה ו/או למנוע ממשתמשת מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימתה בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוחה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.

במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.

במקרה וקיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוחה או מי מטעמה.

אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו.

אם יתגלה חשש, כי המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין ו/או הפרה תנאי מתנאי התקנון ו/או מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים ו/או ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.

מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הודעה על ביטול ההזמנה לפי האמור לעיל, יכול שתימסר ללקוחה בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני ו/או במסרון לפי הפרטים המעודכנים שמסרה במהלך ההרשמה לאתר ו/או ביצוע העסקה.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל החברה בפרטים הבאים:

טלפון: 0505415222

דוא”ל: Zbengfashion@gmail.com

משלוחים

משלוח עד הבית  – בעלות של 30 ש”ח להזמנה

הספקה

זמן אספקה למשלוח עד 3 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה ושישי שבת .

* שימי לב – יום עסקים מתייחס לימים ראשון עד חמישי עד השעה 15:00, ימים שישי שבת וחג אינם נחשבים ימי עסקים .

הזמנות שיתקבלו אחרי שעה 14:00 ביום עסקים, יישלחו רק ביום העסקים הבא אחריו.

שעות מסירת המשלוחים – 08:00 עד 20:00 למעט ימי שישי ושבת , מומלץ לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלו , לדוגמא כתובת מקום עבודה

החלפה וזיכויים

אין החלפות החזרות או זיכוי כספי על  שמלות ודגמים מקולקציית ערב וחג.
אין החלפות החזרות או זיכוי כספי על מבצעים ודגמים של סוף עונה.

 אין החלפות והחזרות על מותגים !

החלפה של פריט בפריט אחר תתבצע בעלות של 50 ₪ עד 3 ימי עסקים ממסירת המשלוח

לא ניתן לקבל זיכוי כספי בחנויות הרשת ובאתר.

– החזרה תבוצע דרך שירות הלקוחות בטלפון 050-54152222